Privacyverklaring

De gegevens die deelnemers invullen in het kader van het online programma van Online dagboek worden verwerkt door de organisaties en zelfstandige professionele hulpverleners die over een gebruikerslicentie beschikken, en door de technische beheerders van Online dagboek (ViaVario en Another-Z Webdesign, werkend onder de naam ‘Online-hulpverlening’).

De technische beheerders van Online dagboek verwerken gegevens in opdracht van de licentiehouders, die de verwerkingsverantwoordelijken zijn van de dienstverlening die Online dagboek aanbiedt.

De persoonsgegevens die wij van u ontvangen, hebben wij nodig om de door u verzochte dienstverlening te kunnen bieden.

Online dagboek kan de volgende gegevens opvragen om onze dienstverlening aan u uit te voeren:

  • Persoonlijke gegevens zoals: naam, email, leeftijd, geslacht, postcode.
  • Gezondheidsgegevens zoals: lichamelijke en psychische klachten..

Privacy

Online dagboek verwerkt uw data enkel en alleen wanneer u daar voordien uitdrukkelijk toestemming voor gegeven hebt.

Persoonsgegevens zijn beschermd door het beroepsgeheim. Elke medewerker is hieraan gebonden voor alle info die hij/zij verneemt in de uitoefening van zijn/haar job (zoals gestipuleerd in artikel 458 van het Strafwetboek en art. 9 §1, 8° van het GGZ Decreet 1999).

Persoonlijke gegevens worden niet met derden gedeeld, zonder uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer. Uw persoonsgegevens kunnen wel zonder uw toestemming met derden gedeeld worden als dit nodig is voor de uitvoering van de behandeling, voor het nakomen van wettelijke verplichtingen of voor het voorkomen van zeer ernstig gevaar voor uw gezondheid.

Uw gegevens kunnen ook onder geanonimiseerde vorm op groepsniveau (dus niet herleidbaar tot een specifiek persoon) gedeeld worden. Dit gebeurt enkel in het kader van wetenschappelijk onderzoek of ter verantwoording aan de overheid, wanneer die daarom zou vragen.

Deelnemers van Online dagboek hoeven niets te downloaden op hun computer, waardoor er geen aanwijzingen op hun computer opgeslagen worden die verband houden met het online programma van Online dagboek. Alleen in de 'geschiedenis' van de internetbrowser kan vermeld staan dat de website bezocht werd, maar deze 'geschiedenis' kan gewist worden (raadpleeg daarvoor de help functie van de internetbrowser).

Beveiliging, opslag & toegang

De verantwoordelijken van Online dagboek brengen alle passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonlijke gegevens van deelnemers die door hen bewaard worden, te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Het programma en de contactformulieren van de website worden beveiligd via SSL (Secure Sockets Layer). Alle informatie die uitgewisseld wordt tussen programma, hulpverleners en deelnemers wordt 'versleuteld' bij verzending en vervolgens 'ontsleuteld' bij aankomst. In de internetbrowser verschijnt een symbool (een hangslotje) om aan te geven dat er een beveiligde verbinding actief is. Het webadres wordt voorafgegaan door "https", in plaats van "http" zoals bij een gewone, onbeveiligde website.

Hosting en opslag van uw gegevens vindt plaats in de datacenters van CloudVPS in Amsterdam. Gegevens worden versleuteld bewaard.

In onze systemen wordt de bewaartermijn toegepast die we verplicht zijn op grond van wettelijke bepalingen.  Voor de Centra Geestelijke Gezondheidszorg worden CGG dossiers beschouwd als medische informatie, met een verplichte bewaartermijn van 30 jaar. Voor zelfstandige psychologen is er momenteel geen wettelijke bewaartermijn voorzien, maar wordt eveneens een termijn van 30 jaar aanbevolen door de Psychologencommissie. Voor andere beroepsgroepen, zoals leerkrachten en opvoeders hanteren we een bewaartermijn van 15 jaar.

Wegens beveiligingsredenen kunnen we deelnemers echter geen ongelimiteerde toegang tot hun data geven. Daarom krijgen deelnemers aan het online programma van Online dagboek nog 2 jaar na hun laatste login toegang tot het programma, met de door hen ingevulde gegevens. Daarna wordt de online toegang afgesloten, tenzij de deelnemer zelf om verlenging vraagt. De online toegang kan dan telkens met 1 jaar verlengd worden.

Wijziging, inzage en verwijdering van gegevens

Deelnemers hebben steeds recht op correctie indien opgenomen feitelijke gegevens niet correct blijken te zijn.

Elke deelnemer heeft, binnen de termijn van wettelijke bewaarplicht, recht op inzage en op een afschrift van zijn gegevens.

Verder kan de deelnemer een verzoek tot volledige verwijdering van zijn gegevens indienen. Online dagboek zal dan zo snel mogelijk, binnen 30 dagen, op dit verzoek reageren. Wanneer er echter zeer veel van dergelijke verzoeken ingediend worden tijdens een korte tijdspanne, dan kan de termijn om te reageren verlengd worden met 60 dagen, na de aanvrager hiervan op de hoogte te hebben gesteld.

Gezien de wettelijke bepalingen heeft een deelnemer enkel recht om de wissing van persoonsgegevens te vragen die geen deel uitmaken van zijn medisch dossier en/of die op een onrechtmatige manier verkregen zijn.

Klachten

Indien deelnemers aan online programma van mening zijn dat hun privacy toch op één of andere manier zou geschonden worden, dan kunnen zij zich wenden tot: